Een school met degelijk onderwijs!

“Onze visie op onderwijs”

 1. Een trotse dorpsschool
 2. Een school met christelijke wortels in visie en spiritualiteit
 3. Wie zijn we?
 4. Wat willen we bereiken?
 5. Hoe willen wij ons onderscheiden?
 6. Voorwoord website

 

1. Een trotse dorpsschool.

 

Was er in vroeger eeuwen een school in Beverst?  E.H. Paquay meende van niet en noemde Beverst bij de parochies die er geen hadden. Bij het nazien van de oude rekeningen van de kerkfabriek is er een bewijs dat er o.a. in de 17de eeuw wel degelijk een school bestaan heeft. In 1626 werden 7 stuivers betaald voor “een sloot totter schoelen”.
Na 1664 vinden we geen aanduidingen meer. Was het dorp te klein of de inkomsten te gering om nog een school verder in stand te houden?
In 1775 opende eremijt Hendrik Dillet een school in zijn kluis, gelegen te Holt.
We moeten dan wachten tot in de Hollandse Tijd om weer iets over het onderwijs te horen. In 1834 begon Jan Slegten les te geven in een aparte kamer.
De eerste gemeenteschool was er op 2 november 1855. Dank zij de gemeente die het materiaal leverde, bouwden de inwoners zelf de school.
Dionysius Mawissen gaf ontslag op 14 maart 1857. Zijn opvolger was J. Mathijs Geurts die gemeenteonderwijzer bleef tot 1879. Door de schoolstrijd in dat jaar, waarbij de liberale regering bij wet bepaalde dat het godsdienstonderwijs niet meer een verplicht vak was. De bedoeling was de invloed van de geestelijkheid op het onderwijs teniet te doen.
Maar de toenmalige gemeenteonderwijzer, de heer Geurts, nam dadelijk ontslag en begon les te geven in een particulier huis. Vanaf het begin volgden alle kinderen hem en de gemeenteraad moest tot driemaal toe vaststellen, van 1880 tot 1882, dat de gemeenteschool zonder leerlingen bleef, terwijl de ontslagnemer een honderdtal leerlingen in zijn school had.
Ondertussen werd op een stuk grond, geschonken door Hermanus Moris, een nieuwe katholieke school gebouwd.
Jozef Beuls van Zutendaal werd er hulponderwijzer in 1881 en hoofdonderwijzer vanaf 1e  november 1883. Hij zou het blijven tot 1921. De nieuwe hulponderwijzer werd P.I. Carmans. Deze bleef  maar tot eind augustus 1885. Tot nu tot was het onderwijs gemengd geweest, maar vanaf 1 januari 1886 kregen de meisjes apart les. Toen pastoor Corthals  de Zusters van Barmhartigheid van Ronse er om vroeg, kwam er vanaf 4 oktober 1899 in een huis in Holt een school. In die jaren bestond nochtans de leerplicht niet en dus bleven in de zomermaanden veel kinderen thuis om te helpen bij de oogst.
De gemengde school van de Kleistraat werd dus nu de jongensschool. Daar kwam al vlug uitbreiding, want Beverst had ook toen al een hoog geboortecijfer. Er werd gebouwd, verbouwd, verbeteringswerken werden uitgevoerd en dat allemaal zowel voor als na de Eerste Wereldoorlog. Van die Eerste Wereldoorlog had de school trouwens niet veel te lijden, behalve dat de ‘koperen sloten en vensterknoppen werden meegenomen’.
In 1921 was de heer Jozef Vols van Tongeren schoolhoofd en als tweede onderwijzer werd de heer Jozef Vanspauwen in dienst genomen. In 1935 kwam onderwijzer Gustaaf Colla van Waltwilder als derde erbij.
Onder de oorlog van 1940-1945 werd gewoon les gegeven.
Dit keer was er enkel oorlogsschade aan de gebouwen door gebroken ruiten ten gevolge van de vliegende bommen. Onderwijzers die gemobiliseerd waren, werden vervangen door tijdelijke leerkrachten. In 1944 kwam de heer Jean Vanheusden in dienst.
Met enige fierheid vermeldt het archief van de jongensschool dat, sedert haar ontstaan, de school vele priesters heeft voortgebracht, onder wie zelfs een kanunnik en een bisschop, nl. Mgr. Vanheusden.
Na de Tweede Wereldoorlog, in 1952,  werd in Schoonbeek een eigen, nieuwe school  opgericht, want ook de bevolking van Schoonbeek kende een grote groei en de heer Jean Vanheusden werd daar dan het nieuwe schoolhoofd.
In Beverst werden de heren Ovide Moris, Wilfried Vols en Georges Vanspauwen in dienst genomen. In 1975, het jaar van de fusie met de meisjesschool, vormden zij, samen met juffrouw Magda Rouffaer, het team van de jongensschool met meester Georges Vanspauwen als directeur.
Ook de meisjesschool, in Holt gevestigd, werkte in groeiende lijn. Zo vermelden we een eerste ‘bewaarschoolklas’ in 1904. Eerwaarde moeder Bertulpha was de eerste overste en schoolhoofd. Wanneer er in 1918 een klas bijkwam, werd juffrouw Antonia Smolders van Diepenbeek in dienst genomen. Later werd Zuster Theophane directrice met als leraressen juffrouw Florence Van Leeuwe van ’s Herenelderen en Zuster Rozananta.
Na de Tweede Wereldoorlog waren klooster en school zo bouwvallig geworden dat sommige lokalen ontruimd werden; de bijgebouwen dreigden in te storten.
Op 1 september 1958 verhuisde de meisjesschool naar een volledig nieuw gebouw aan de Oude Baan, nu Zonhoevestraat, waar ook het nieuwe klooster gebouwd werd.
De juffrouwen Florence Van Leeuwe, Françoise Stulens en Lisette Schols vormden hier het schoolteam onder het schoolhoofd Zuster Elisabeth Briers, juffrouw Justine Asnong kwam in september 1961 als vierde leerkracht
De kleuterklassen stonden onder de bijzondere hoede van Zuster Rozalinde, Zuster Mutienne en mevrouw Josée Hermans.
Vanaf 1975 heeft de school weer, zoals in 1879, een gemeenschappelijke geschiedenis. De scholen werden gefusioneerd. De bedoeling was te komen tot een afzonderlijke klas voor elk leerjaar en dat gebeurde ook. Er werd gestart met 7 klassen in het lager onderwijs.
Het schoolpersoneel bestond toen uit de heer Georges Vanspauwen (schoolhoofd), de heer Ovide Moris, de heer Wilfried Vols, mevrouw Annie Coelmont, mevrouw Lisette Schols, mevrouw Françoise Stulens, mevrouw M.-Thérèse Wijnen, mevrouw Magda Rouffaer en drie kleuterklassen met mevrouw Marie-Louise Roebben, mevrouw Mariette Roebben en mevrouw Lucia Appermont.
In totaal waren er 136 leerlingen. De kleuterklassen verhuisden naar de vroeger jongensschool.
De jaren daarop steeg het aantal leerlingen van de school nog. Begin 1978 kwam de vzw Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen tot stand.
Alle vrije scholen van het decanaat kwamen onder de bevoegdheid van één inrichtende macht.
Het voordeel van deze fusie was dat nu op elke school een taakleerkracht en een leerkracht voor turnen kwam. Op 1 oktober 1978 werd mevrouw Lisette Schols taakleerkracht, gedeeltelijk in Beverst en in Schoonbeek. Ook startte de aanpassingsklas. Mevrouw Gemma Thoelen werd turnlerares; nu is dat mevrouw Lieve Vanreusel. In het derde leerjaar werd mevrouw Lisette Achtergael klastitularis, ter vervanging van mevrouw Lisette Schols.
Nu werd de behuizing een probleem. Het lokaal dat diende als eetzaal werd ingericht als turnzaal.
Op 9 januari 1979 werd onderwijzer Georges Vanspauwen schoolhoofd zonder klas en kon mevrouw Maria Pauly in dienst treden voor het 2de leerjaar.
Hetzelfde jaar werd een 4de kleuterklas opgericht en mevrouw Marita Thewissen werd kleuterleidster. Juf Els Vangronsveld kwam ons team versterken op 7 december 1979. Zij verving juf Lucia die op bevallingsverlof ging.
Begin 1981 kwam mevrouw Mia Krieken in dienst ter vervanging van mevrouw Magda Rouffaer, die muteerde naar Tongeren.
Tot 1 september 1982 bleef deze personeelbezetting zo. Toen kwam er een 8ste klas en mocht mevrouw Edith Meyers in dienst genomen worden. Maar het probleem van de te enge behuizing werd groter. De zusters stonden dan één van hun lokalen af en tijdelijk kon men dan weer verder.
September 1983 stelt het probleem van de te enge behuizing zich opnieuw, als er een 9de klas opgericht werd. Mevrouw Marleen Barthels wordt de nieuwe leerkracht. Een paar klassen moeten dan maar in te kleine lokalen. De taaklerares geeft les in een bijgetimmerd lokaaltje op het einde van de gang.
De rijksinspecteur van toen, de heer Bielen , eiste bij zijn bezoek aan de school dat er zo vlug mogelijk werd bijgebouwd.
Ook voor de inrichting van een lenteklasje na Pasen was er geen geschikte plaats. Een paar keer ging men dan maar, met toestemming van de inspectie, in de KWB-kantine in de Vogelzangstraat.
Toen in 1984 het lestijdenpakket werd ingevoerd,  konden de 9 klassen blijven, met daarbij een voltijds taaklerares, een deeltijds turnlerares en een deeltijdse ambulante leerkracht, juffrouw Marita Ruysen. OP 1 september 1985 stapte mevrouw Françoise Stulens in een duobaan met mevrouw Edda Schepers.
De plannen voor uitbreiding waren intussen klaar, maar de bouwvergunning liet op zich wachten. Dankzij de bemiddeling van rijksinspecteur Cuppens kwam de zaak dan toch in orde. De verdere afwerking van het dossier verliep vlot. Einde augustus 1986 kon aannemer Gilissen dan beginnen met de werken voor de nieuwbouw : een turnzaal, een eetzaal, een kleedkamer, een personeelslokaal, twee klaslokalen en een polyvalent lokaal.
De werken vorderden ongeveer volgens plan en op 1 september 1987 konden de twee 6de leerjaren de klassen in gebruik nemen, met alle geboorteweeën van dit complex erbij.
Er werd ook een oplossing gevonden voor de wc’s die buiten stonden en waarvan het water in de winter altijd bevroor. Nieuwe, moderne toiletten werden gebouwd in de vroeger turnzaal, zodat het probleem van bevriezing opgelost was.
Intussen werd de nieuwbouw verder afgewerkt en met Kerstmis 1987 waren turnzaal en eetzaal klaar om gebruikt te worden. Tijdens de kerstvakantie werden de nieuwe lokalen dan geschilderd.

Dankzij deze nieuwbouw beschikt de school nu over een aangepaste infrastructuur met voldoende ruimte.
Op 1 oktober 1988 werd de heer Rik Jorissen aangesteld als plaatsvervangend schoolhoofd.
Juf Erna Vandebosch kwam tijdens het schooljaar 1989-1990. Zij verving juf Marie-Louise Roebben die vanaf dat moment kon genieten van haar pensioen.
Een jaar later kwam juf Marleen Reyskens onze rangen versterken. Zij mocht juf Edda vervangen die op bevallingsverlof ging.
16 augustus 1999 werd Brigitte Stulens onze administratieve medewerkster. Aanvankelijk binnen een bepaald statuut (Gesco) maar nadien als vaste medewerkster.
Vanaf het schooljaar 2000-2001 werd er ter ondersteuning van het zomerklasje een kinderverzorgster aangeworven namelijk Kris Magdeleyns.
Bij aanvang van het schooljaar 2005-2006 mochten we een aantal lestijden extra inrichten. Juf Nadine Jackers kwam voor deze uren in aanmerking. Zij kwam van de school van Munsterbilzen en wilde graag in onze school lesgeven.
Het schooljaar daarop verving zij juf Lucia die met pensioen ging.
1 februari 2007 kwam meester Jos Jans  juf Karin vervangen als directeur van onze school.
Hij kwam van de school van Eigenbilzen en was daar leerkracht van het 6de leerjaar.
Juf Martine Franssen vervolledigde ons team op 1 september 2007. Zij kwam als vervangster van juf Daphne.
Tijdens de zomervakantie van het schooljaar 2008 werd onze speelplaats grondig gerenoveerd. Jarenlange acties van het personeel, leerlingen en ouders hebben ertoe bijgedragen dat iedereen nu kan genieten van een smaakvolle, uitnodigende en kindvriendelijke speelplaats.
Vanaf 15 oktober 2008 zijn de renovatiewerken aan het klooster gestart. We kijken er met zijn allen naar uit om vanaf volgend schooljaar deze (voorlopig) laatste realisatie in dienst te nemen!!!!!

 

 

2.Een school met christelijke wortels in visie en spiritualiteit

De zustergemeenschap die vanouds met onze school verbonden was, is nog niet zo lang geleden weggegaan. Dit betekent niet dat we losgemaakt zijn van onze christelijke wortels. Wel integendeel, meer dan ooit geloven we dat christelijke waarden en spiritualiteit onze opvoeding en onderwijs kunnen inspireren.
Dat gebeurt echter niet vanzelf. Daarom willen we als schoolteam bewust werken aan spirituele herbronning en ruimte maken op school voor authentieke geloofsbeleving. Hoe zien en beleven we onze opdracht als school? Wat drijft ons? Wat staat voor ons voorop?
We willen er zijn met een warm hart voor alle kinderen.
Elk mens, elk kind heeft in onze ogen een diepe zin. Respectvol leren omgaan als leerkrachten met elkaar en met de kinderen vinden we heel belangrijk, ook voor de kinderen onderling.
Elk kind moet op zijn maat optimale ontwikkelingskansen krijgen. Daar streven we naar. Dat is maar mogelijk als kinderen zich goed in hun vel voelen, als ze kunnen leren en spelen in een leuke school waar ze graag naartoe komen.

Onze leerkrachten zijn bereid zich in te zetten en ze doen hun werk graag. In ons team hebben we mensen met pit: creatieve geesten, mensen met humor, met ernst, met muzische zin en met gezond verstand.

Elk kind is welkom bij ons op school. We respecteren ieders levensbeschouwing of godsdienst. Niettemin staat katholieke godsdienst in onze school op het programma voor alle leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de rijkdom van het christelijk geloof leren kennen en in vrijheid mogelijkheden krijgen om dit ook te verkennen en te beleven. Maar dit gebeurt steeds in een geest van openheid en respect voor de eigen levensbeschouwelijk – godsdienstige achtergrond en ontwikkeling van elk kind.

 

 

 

 

3. Wie zijn we?

 

Met onze leerlingen stapt de maatschappij binnen in onze school. De uitdaging die wij willen aangaan is om hen strategieën aan te bieden zodat ze goed en degelijk kunnen functioneren in de huidige maatschappij.

Dit is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid maar het maakt onze taak enorm boeiend, afwisselend en vooral uitdagend. Ons systeem en onszelf permanent durven evalueren en bijsturen, het blijven zoeken naar de juiste strategieën en gerichte bijscholingen zijn maar enkele voorbeelden hiervan.

De fundamenten van het onderwijs in onze school worden gevormd door een heel sterk, dynamisch leerkrachtenteam. Een verscheiden en tevens complementaire groep juffen en meesters die als groep functioneren en waar de individuele zorg voor ieder kind belangrijk is.
Kortom een ‘school in beweging’.

Wij zijn er ons bewust van dat de kern van ontwikkeling en leren van kinderen vertrekt uit een positief realistisch zelfbeeld, motivatie en initiatief.
Deze kern houden wij voortdurend in de gaten want als er in die kern iets fout gaat, dan zal het voor het kind moeilijker worden om zich verder te ontwikkelen of om te leren.

In onze school krijgen de kinderen kansen om kennis en inzichten te verwerven, om bepaalde vaardigheden in te oefenen en om houdingen of attitudes te ontwikkelen.
Die zullen ze hun hele leven nodig hebben. Net zoals u ze nodig hebt.
Deze vier elementen, kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes zijn nauw met elkaar verweven.

Wij zijn er ons bewust van dat het noodzakelijk is om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren uw kind niet enkel bepaalde vaardigheden nodig heeft maar moet ook vaak dingen weten of inzien. Bovendien moet het ook nog sommige zaken willen en durven.
Het samengaan van dit kennen en zijn maakt dat onze leerlingen competenties ontwikkelen.
Deze stellen ze in staat om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij!

 

 

“Wij bouwen mee aan de toekomst van uw kind!

 

4. Wat willen we bereiken?

 

Maar zoals in het voorgaande beschreven is het ontzettend belangrijk om op onderwijskundig vlak in onze snelevoluerende maatschappij te komen tot iets extra, een soort transfer!

Greep kunnen krijgen op processen van weten en (nog) niet weten, van kennis overdragen en zelfsturing, van frontaal lesgeven tot actieve werkvormen, van initiatief nemen en autonomie verlenen.
Het zich durven richten op een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid van alle deelnemers die actief en betrokken zijn bij het (individuele) onderwijsleerproces.
Dit is dé uitdaging die wij als onderwijsinstelling (“school”) durven aangaan.

Kennisoverdracht is en blijft een belangrijke pijler binnen ons onderwijsaanbod maar zeker niet het enige.
Wij engageren ons om onze leerlingen vanuit een breder en ruimer kader te benaderen.
Onderzoekers hebben aangetoond dat intelligentie een bekwaamheid is om problemen op te lossen of om iets bestaands aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Mensen (zeker ook kinderen) blijken dat op verschillende manieren te doen. Dat komt door de wijze waarop zij gebruik maken van een reeks verschillende intelligenties. Die zijn bij iedere persoon uniek net zoals ieder kind uniek is!!!
Elke intelligentie kan aan sterkte winnen. Intelligenties zijn dus tot op zekere hoogte ontwikkelbaar.

Wij gaan er dan ook van uit dat elk kind individueel benaderd en begeleid dient te worden vertrekkend vanuit de verdere ontwikkeling van een aantal bekwaamheden (intelligenties) en ondersteund, bijgestuurd daar waar nodig is.

Ondersteund vanuit een brede zorgwerking (zorgcoördinatie, gok, zorg+, taakklas,….) durven wij hier gedifferentieerd op maat van ieder kind aan te werken om alzo te komen tot een krachtige leeromgeving.

 

 

 

 

Ter verduidelijking:

Krachtig leren; meervoudige intelligentie

De veronderstelling bij meervoudige intelligenties is dat er verschillende intelligenties zijn waarmee leerlingen kunnen leren, en niet één.
Tevens is de veronderstelling dat leerlingen hun intelligenties kunnen ontwikkelen. Die liggen niet vast, zoals vroeger in het IQ-denken werd aangenomen. Breinonderzoek ondersteunt deze benadering.
Wij baseren ons hier op de theorie van Gardner, een Amerikaanse psycholoog. Deze theorie gaat over meervoudige intelligenties. Intelligentie betekent volgens Gardner:de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. De verschillende soorten intelligentie die hij onderscheidt zijn:

 • verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap)
 • logisch/mathematische intelligentie (rekenknap)
 • visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
 • muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap)
 • lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap)
 • interpersoonlijke intelligentie (mensknap)
 • intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
 • natuurgerichte intelligentie (natuurknap)

Als je laag op een IQ test scoort, betekent dit volgens Gardner dus niet dat je niet intelligent bent. Het betekent alleen dat je niet verbaal/linguïstisch, logisch/mathematisch en/of visueel/ruimtelijk intelligent bent. Op één van de andere manieren kan je wel erg intelligent zijn en heel erg uitblinken en daardoor zelfs heel succesvol worden. Iemand die bijvoorbeeld muzikaal intelligent was, was Mozart.
Gardner is van mening dat ieder mens een of meerdere dimensies heeft waarin men uitblinkt (en dus ook graag doet). Verder beweert Gardner dat de traditionele IQ-testen te weinig rekening houden met deze dimensies.

 

 

Er is een viertal redenen om meervoudige intelligenties bij het leren van leerlingen in te zetten. Een eerste reden is dat de meeste mensen in staat zijn om twee of drie intelligenties adequaat in te zetten. Daar liggen hun kwaliteiten en/of voorkeuren. Wanneer leerkrachten in hun lessen een plek geven aan alle acht intelligenties kunnen leerlingen die intelligenties ontwikkelen. Dat maakt dat zwakke intelligenties zich kunnen versterken. Of dat sterke intelligenties kunnen worden ingezet om zwakke te ontwikkelen.

Een tweede reden is dat er slechts zelden één intelligentie nodig is om een probleem tot oplossing te brengen. Dat vraagt altijd meer intelligenties. Aandacht voor meervoudige intelligenties zal maken dat leerlingen complexere problemen met een groter arsenaal aan middelen kunnen aanpakken. En dat is een goede voorbereiding op hun toekomst.

Een derde reden is dat deze aanpak beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Omdat leerlingen een eigen stijl van oplossen hebben, biedt de benadering van meervoudige intelligenties voor de verschillende manieren van aanpak een alternatief.

Vaak wordt er gesuggereerd dat het huidige onderwijs in dat opzicht een eenzijdig aanbod heeft. Zo komen bijvoorbeeld de verbaal-linguïstische en de logisch -mathematische intelligenties veel meer aan bod dan de andere zes. Door de invoering van meervoudige intelligenties kunnen leerkrachten de eigenheid van de leerling versterken.

Een vierde reden is dat onderwijsmensen, wanneer ze hun eigen sterke en zwakke intelligenties kennen, de kansen en de mogelijkheden vergroten om die van leerlingen te versterken.

 

 

Leerlingen zijn knap op verschillende manieren!

 

5. Hoe willen wij ons onderscheiden?

 

De kern van goed “onderwijzen” ontspruit vanuit sterke “leer””krachten”. Juffen en meesters die de kracht van het leren kunnen overdragen op hun leerlingen. Motivatie, inzet, professionalisme en gedrevenheid kenmerkt ons team. Daardoor ontstaat er dynamisme, een echte drive!

Vanuit deze dynamiek durven wij verder kijken, durven we uitdagingen aangaan waardoor ons onderwijs levendig en boeiend is.

6 pijlers maken ons bijzonder. Niet zomaar lukraak, goedklinkende slogans maar wel 6 weloverwogen, diep gefundeerde ankers.

Onzevisie_clip_image002

 

 

1. Frans.
Vanaf de 4-jarige kleuters tot en met het 4de leerjaar bieden wij op een ongedwongen, creatieve wijze initiatie Frans aan. Niets moet, veel kan! Spelenderwijs worden Franse liedjes, woordenschat, spelen, dans en drama bijgebracht. Geen toetsen of punten wel het Frans ervaren als aangenaam.
Bovendien vinden er geregeld uitwisselingen (ook voor kleuters) plaats met onze partnerschool in Xhendelesse (Wallonië).
Ook mogen we al enkele jaren op rij een Franse juf verwelkomen in onze school die als native speaker een enorme meerwaarde betekent voor onze leerlingen maar ook voor de leerkrachten.
De apotheose is dan ook onze jaarlijkse “Franse dag” waar onze leerlingen en leerkrachten onder leiding van de Franse juf het beste van zichzelf geven voor een groot publiek. Een echte aanrader!
Het hoeft geen betoog te melden dat wanneer deze leerlingen naar het 5de leerjaar gaan ze een enorme Franse bagage meekrijgen om vooral met een goed gevoel het ‘verplichte’ Frans aan te vangen.

 

 

 

2. Muziek
Wij engageren ons ook om een echte muzikale school te zijn.
Jarenlang krijgen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar notenleer en spelen ze blokfluit. Menige vieringen werden/worden door hen verzorgd.
Regelmatig terugkerende zangstonden, onder leiding van de leerkrachten en professionele muzikanten, worden door de leerlingen erg gesmaakt.
Het is onze bedoeling om  “Beverst danst en zingt” als happening, samen met de ouders, op te voeren.

3. Communicatie
Wij pretenderen een ‘open’ school te zijn voor iedereen. Laagdrempeligheid en aanspreekbaarheid dragen wij hoog in het vaandel.
Wij zijn er fier op dat we zowel naar de leerlingen, ouders, lokale gemeenschap, overheid, parochie, schoolraad, schoolbestuur, pedagogische begeleiding, … steeds in goede verstandhouding trachten te communiceren.
Een goed functionerende ouderraad, schoolraad en leerlingenraad zijn hiervan enkele voorbeelden.
Gerichte en algemene oudercontacten vinden meermaals plaats tijdens het schooljaar.
Via onze tweemaandelijkse nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van alle reilen en zeilen binnen en buiten onze school.
Onze website, www.schoolbeverst.be is ook een echte aanrader om eens binnen te kijken in onze school.

4. Zorg
Het dierbaarste dat ouders bezitten zijn hun kinderen. Zij vertrouwen erop dat ze met de grootste zorg worden behandeld. Dit is ook een belangrijke zorg van ons.
Wij hebben ervoor geopteerd om een fulltime taak- en zorgjuf in onze school aan te stellen.
Samen met de klasleerkracht, het clb, de directie en de zorgjuf trachten wij al het mogelijke te doen om gepaste zorg aan uw kind te besteden. Dit gebeurt steeds in (regelmatig) overleg met alle betrokkenen.
Vanaf het zomerklasje wordt uw kind nauwgezet gevolgd en begeleid.

5. Pastoraal
Opluistering van vieringen (school en kerk), vastenwerking, Broederlijk Delen, engagementen voor de vierde wereld, …. zijn maar enkele voorbeelden van onze pastorale werking.
Samen vieren met de kinderen, in de klas maar ook met de ganse school, zijn momenten waarop we samen groep vormen. Leren luisteren, voelen, genieten, huilen, troosten en nog zoveel meer.

6. ICT
Met de nodige fierheid mogen wij stellen dat wij momenteel de enige lagere school in de (ruime) omgeving zijn die volop bezig zijn met de integratie en toepassing van interactieve borden in de klas.
Door gebruikt te maken van dit medium wordt les geven en les volgen een stuk aantrekkelijker. Kinderen leren op een interactieve manier lessen te volgen maar tevens ook gebruik te maken van dit medium om verschillende vaardigheden te verfijnen.
Naast deze interactieve borden zijn al onze klassen uitgerust met recente computer en is er een netwerk in onze school.

Hieronder vind je ook een overzicht van het aantal internationale bezoekers tot 31/05/2009

WERELDWIJD 591
NEDERLAND 486
TURKIJE 64
US 140
OOSTENRIJK 47
ZWEDEN 46
FRANKRIJK 44
UK 23
POLEN 1
ITALIË 6
SPANJE 10
FINLAND 12
CANADA 17
DUITSLAND 16
LATVIA 3
KAZAKHSTAN 1
HONGARIJE 1
NEDERLANDSE ANTILLEN 3
KOREA 2
DENEMARKEN 1
IERLAND 1
AUSTRALIE 1
LUXEMBURG 2
BULGARIJE 1

clip_image003