U schrijft uw kind apart in voor de periode van het kleuteronderwijs en voor de periode van het lager onderwijs. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas…).

Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.  Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Instapregeling twee-en-een-halfjarige kleuters.

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben. Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool toegelaten worden (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart.

Een kleuter die op een instapdatum twee-en-een-half jaar wordt, mag vanaf die dag worden ingeschreven en toegelaten.

De laatste twee weken van de zomervakantie kan u voor inschrijvingen terecht op het secretariaat van de school.